ประกาศรายชื่อผู้โชคดี แคมเปญช้อปดี กินดี แจกบัตรรับประทานอาหารฝรั่งเศส

Tags:
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี แคมเปญช้อปดี กินดี แจกบัตรรับประทานอาหารฝรั่งเศส

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี แคมเปญ ช้อปดี กินดี  แจกบัตรรับประทานอาหารฝรั่งเศส :

Course Lunch (Le Normandie by Alain Roux)  จำนวน 10 รางวัล

(ประกาศผล ณ วันที่ 10  พฤษภาคม 2567)

 

ผู้โชคดีรับบัตรรับประทานอาหารฝรั่งเศส  จำนวน 10 รางวัล

 1. คุณจิระพงศ์    พิกุล        

 2. คุณสุริญยา     แก้วกลั่น 

 3. คุณเจริญ       นาคอ่วมค้า

 4. คุณวิลาสินี     กลิ่นสุคนธ์

 5. คุณพูนศักดิ์    บุญยิ่ง 

 6. คุณพิสันต์      นันทวงศ์  

 7. คุณธีรภาพ     ลิ่วลักษณ์  

 8. คุณกนกพร     แสนแก้ว   

 9. คุณธิดา         จำนงนอก  

 10. คุณสุวรรณา    โตนพันธ์ 

 

หมายเหตุ : 

     การประกาศรางวัล และเงื่อนไขอื่นๆ ของการรับรางวัล

 • ผู้โชคดีต้องทำตามเงื่อนไขและกติกาการร่วมกิจกรรมให้ถูกต้องและครบถ้วนทั้งหมด

 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทางเว็บไซต์ www.fascino.co.th  และ Facebook Page Fascino Thailand โดยผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อแจ้งรับของรางวัลทางโทรศัพท์ หากไม่ยืนยันการรับสิทธิ์หรือติดต่อไม่ได้ภายใน 30 วัน จะถือว่าสละสิทธิ์ 

 • ผู้โชคดี ต้องยืนยันตัวตน และนำหลักฐานสำหรับการรับของรางวัล ได้แก่ ก.) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด และแสดงบัตรประชาชนตัวจริง ในการขอรับรางวัลด้วยตนเอง ข) ผู้โชคดีจะต้องเข้าร่วมรับรางวัลด้วยตนเอง ณ สถานที่ วัน เวลาที่บริษัทฯ กำหนด หากผู้โชคดีไม่สามารถมารับของรางวัลได้ด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทนได้ โดยต้องมีหนังสือมอบอำนาจและหลักฐานของผู้ที่ได้รับรางวัล (ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจต้องนำสำเนาบัตรประชาชนมาด้วย) เพื่อรับของรางวัล ในกรณีหลักฐานไม่ครบ บริษัทฯ ขอระงับสิทธิ์ในการรับรางวัล 

  ** นัดรับของรางวัลที่ฟาสซิโนใกล้บ้าน 

   ค้นหาร้านขายยาฟาสซิโนใกล้บ้าน www.fascino.co.th/branchs

 • พนักงานของบริษัทโปรฟาสซิโน และบริษัทในเครือไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ 

 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป มีหน้าที่ชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ ตามคำสั่งสรรพากรที่ ทป. 101/2544 (สำหรับรางครั้งนี้ทางฟาสซิโนจะชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ให้ผู้โชคดี แล้วส่งเอกสารหัก ณ ที่จ่ายให้ผู้โชคดีตามที่แจ้งไว้ตอนรับรางวัล)

 • กรณีที่ผู้ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือไม่มีเอกสาร/หลักฐานเพื่อแสดงประกอบการขอรับรางวัลตามที่กำหนด หรือไม่มารับรางวัล/ไม่สามารถติดต่อได้ภายในระยะเวลาตามที่กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์การได้รับรางวัลทันที

 • ของรางวัลไม่สามารถแลก ทอน หรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

 • ผู้ร่วมรายการอนุญาตให้บริษัท โปรฟาสซิโนจำกัด ใช้ข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดในกิจกรรมในการจัดเก็บ รวบรวม โอนข้อมูลส่วนตัวของผู้ร่วมรายการเพื่อดำเนินกิจกรรมนี้ รวมถึงยินยอมให้บริษัทฯ จัดส่งข่าวสารหรือกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทฯ ที่น่าสนใจให้กับผู้ร่วมกิจกรรมในอนาคต โดยผู้ร่วมรายการยินยอมให้บริษัทฯ ใช้ชื่อ ภาพ เสียง ในสื่อโฆษณา ประชาสัมพันฑ์ การตลาด และวัตถุประสงค์อื่นๆ ของบริษัทฯ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ร่วมรายการทราบล่วงหน้าหรือจ่ายค่าตอบแทนใดๆ

 • บริษัทโปรฟาสซิโนจำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกาและเงื่อนไข หรือยกเลิกโปรโมชันนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการตัดสินของ บริษัทโปรฟาสซิโนจำกัด  ถือเป็นที่สิ้นสุด

 • สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับแคมเปญ "ช้อปดี กินดี" ได้ที่ Facebook Page Fascino Thailand  หรือ Tel : 02-111-6999

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

ข่าวสารและกิจกรรม