ร้านยาฟาสซิโน ช่วยเสริมฐานรากการพัฒนาสุขภาพให้แข็งแรง

Tags:
ร้านยาฟาสซิโน ช่วยเสริมฐานรากการพัฒนาสุขภาพให้แข็งแรง

วันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 น. ภก.ไชยเสน พิศาลวาเลิศ และ ภญ.อรพินท์ พิศาลวาเลิศ บริจาคเงิน 300,000 บาท สนับสนุนกองทุนเภสัชจุฬาฯ พัฒนาห้องปฏิบัติการ โดยมี ผศ.ภญ.ดร.รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, รศ.ภก.สถิตพงศ์ ธนวิริยะกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร และคุณผมพัทชรี สุภางย์ยุทธลิขิต เป็นตัวแทนรับมอบ ณ ตึกคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย

ข่าวสารและกิจกรรม